|

Tổng sản phẩm quốc gia là gì? Bản chất, ý nghĩa và cách tính GNP là gì?

Tổng sản phẩm quốc gia là gì? Bản chất, ý nghĩa và cách tính GNP là gì?

trò chuyện gnp
Bản chất của tổng sản phẩm quốc dân là gì?

Khi học kinh tế vi mô chắc hẳn nhiều người đã nghe đến thuật ngữ GNP đúng không?vì thế Tổng sản phẩm quốc gia là gì?? Cách tính GNP? Tổng sản phẩm quốc dân nghĩa là gì? Bài viết dưới đây lamchutaichinh.vn giới thiệu đến bạn đọc những thông tin liên quan đến GNP.

Tổng sản phẩm quốc gia là gì?

GNP tên đầy đủ là Gross National Product, nghĩa là tổng sản phẩm quốc dân hay tổng sản phẩm quốc dân, là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do các yếu tố sản xuất của một quốc gia tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm.

tổng sản phẩm quốc dân là gì
Nhiều người quan tâm đến việc tìm hiểu GNP là gì.

Nói một cách đơn giản hơn, GNP là tổng giá trị tiền tệ của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng thuộc sở hữu của công dân một quốc gia trong một khoảng thời gian.

GNP đầy đủ trong tiếng Anh là gì?

Chỉ số GDP tiếng Anh là “gross Domestic Product”

Bản chất của tổng sản phẩm quốc dân là gì?

Bản chất của GNP thể hiện ở các yếu tố sau:

 • Tổng sản phẩm quốc gia cộng nhiều sản phẩm lại với nhau thành một thước đo duy nhất về giá trị của hoạt động kinh tế. GNP thực hiện điều này bằng cách sử dụng giá thị trường, phản ánh giá trị của hàng hóa.
 • GNP đại diện cho tất cả hàng hóa được sản xuất trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên thị trường. Tuy nhiên, cũng có những sản phẩm không được đại diện bởi GNP, chẳng hạn như những sản phẩm được sản xuất và bán bởi nền kinh tế ngầm.
 • GNP bao gồm các hàng hóa hữu hình như quần áo, ô tô, thực phẩm và các dịch vụ vô hình như khám bệnh, cắt tóc…
trò chuyện gnp
Bản chất của tổng sản phẩm quốc dân là gì?
 • GNP bao gồm giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng và không bao gồm giá trị của hàng hóa trung gian. Nếu sản phẩm trung gian được đưa vào sản xuất sản phẩm. Sản phẩm này không được đưa vào sử dụng nhưng được giữ trong kho để bán trong tương lai. Tại thời điểm này, sản phẩm trung gian được coi là sản phẩm cuối cùng và vẫn được tính vào GNP.
 • GNP bao gồm hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong giai đoạn hiện tại. Các giao dịch liên quan đến hàng hóa được sản xuất trong quá khứ được loại trừ.
 • Các yếu tố sản xuất của một quốc gia, bất kể chúng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ đâu trên thế giới, thì sản lượng của chúng cũng được tính vào GNP của quốc gia đó.
 • GNP phản ánh giá trị sản xuất thực hiện trong 1 năm hoặc 1 quý. GNP phản ánh số tiền đã chi ra hay thu vào trong thời kỳ đó.

Phân loại GNP

Có hai loại GNP:

 • Tổng sản phẩm quốc gia danh nghĩa (GNPn)
 • Tổng sản phẩm quốc dân thực (GNPr)

Tổng sản phẩm quốc gia danh nghĩa (GNPn)

Nó là chỉ tiêu đo tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, và nó là giá cả trong cùng thời kỳ tính theo giá hiện hành.sẽ không có điều chỉnh nào được thực hiện lạm phát được đưa vào tài khoản. Chỉ số GNP được dùng để nghiên cứu các quan hệ tài chính ngân hàng.

Tổng sản phẩm quốc dân thực (GNPr)

Đây là thước đo Tổng sản phẩm quốc gia được sản xuất trong một thời kỳ, được tính theo giá cố định trong thời kỳ gốc và được sử dụng để phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.

2 Phương Pháp Tính GNP Chính Xác Nhất

GNP được tính theo công thức sau:

Công thức 1: Tính GNP theo Tổng sản phẩm quốc nội-GDP

Công thức như sau:

GNP = GDP + thu nhập ròng từ nước ngoài

Trong:

Thu nhập ròng từ nước ngoài được tính như sau:

Thu nhập yếu tố xuất khẩu – Thu nhập yếu tố nhập khẩu.

Theo công thức này, GNP được tính bằng chênh lệch giữa thu nhập chuyển ra nước ngoài và thu nhập chuyển về nước.

tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm quốc dân
GDP và GNP là hai khái niệm khác nhau.

ví dụ 1 Một nền kinh tế có tổng sản phẩm quốc nội là 200 tỷ đô la có thu nhập ròng hàng năm từ các nguồn nước ngoài là 60 tỷ đô la.Vì vậy, trong năm đó, GNP của nền kinh tế là GNP = 200 + 60 = 260 tỷ USD

Công thức 2: Tính trực tiếp

Công thức 2: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của một quốc gia trong 1 năm được tính như sau:

GNP = (X–M) + NR + C + I + G.

Trong:

• X: Chỉ số xuất khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.
• M: Chỉ số kim ngạch nhập khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.
• NR: Thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài.
• C: Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân.
• I: Tổng đầu tư tư nhân trong nước.
• G: là chỉ số chi phí tiêu dùng của bang.

Ví dụ: Năm 2021, Việt Nam sẽ công bố chi tiêu hàng năm lần lượt là:

 • Chi tiêu hộ gia đình: 50 tỷ đồng
 • Chi tiêu chính phủ: 100 tỷ đồng
 • Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng
 • Xuất khẩu: 300 tỷ đồng
 • Nhập khẩu: 200 tỷ đồng
 • Thu nhập ròng từ nước ngoài: 100 tỷ đồng

Do đó, GNP được tính như sau:

GNP = 50 + 100 + 50+ (300 – 200) + 100 = 400 tỷ

Tầm quan trọng của GNP đối với nền kinh tế

Trên quan điểm kinh tế vĩ mô quốc gia, chỉ số GNP có ý nghĩa quan trọng sau:

 • Cho biết thu nhập và mức sống của công dân một nước. Khi nghiên cứu tổng sản phẩm quốc dân theo giá cố định, các nhà kinh tế xem xét thu nhập đã tăng lên như thế nào và mức sống của người dân đã được cải thiện như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tổng sản phẩm quốc dân là thước đo sự phát triển kinh tế của một quốc gia, là tổng giá trị tiền tệ của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất bởi các công dân của quốc gia đó trong một thời kỳ nhất định.
 • Nếu GNP thực giảm xuống dưới mức tăng dân số, thu nhập bình quân đầu người giảm.

Bảng so sánh GNP và GDP

Tổng sản phẩm quốc dân và Tổng sản phẩm quốc nội Cả hai có liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau về bản chất.

Bảng so sánh GNP và GDP
Bảng so sánh GNP và GDP

Có thể hiểu rõ hơn hai khái niệm này qua bảng sau:

Tiêu chuẩn Tổng sản phẩm quốc gia Tổng sản phẩm quốc nội
Ý tưởng • là Tổng sản phẩm quốc gia được sản xuất bởi người dân của một quốc gia cả trong và ngoài nước. • Tổng sản phẩm quốc nội được sản xuất bởi người dân của một quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó.
thiên nhiên • Tổng sản phẩm quốc gia được tạo ra ở tất cả các quốc gia và có thể được tạo ra bởi các doanh nghiệp và công dân của một quốc gia. • GDP là tổng giá trị kinh tế được tạo ra trong một quốc gia.
Công thức tính toán Tổng sản phẩm quốc dân = (X – M) + NR + C + I + G GDP = C + I + G + Nx

trong đó NX là xuất khẩu ròng của nền kinh tế

lớp phản quang • Chỉ số GNP phản ánh tốt hơn lượng hàng hóa và dịch vụ mà người dân trong một quốc gia có thể mua do chênh lệch tài sản từ nước ngoài • Chỉ số GDP phản ánh tốt hơn số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất – làm cơ sở cho dân số trung bình của quốc gia
khả năng ứng dụng • Được Ngân hàng Thế giới sử dụng để ước tính GNP của một quốc gia • Được các nước sử dụng để tính bình quân đầu người

Mối quan hệ giữa GNP và GDP

Mối quan hệ giữa GNP và GDP được phản ánh qua công thức:

Tổng sản phẩm quốc gia = GDP + NIA

Trong:

 • NIA: Thu nhập ròng từ các nguồn nước ngoài. NIA được tính theo công thức sau:
 • NIA = Nhập khẩu nhân tố ròng – Nhập khẩu nhân tố ròng

Qua bảng so sánh có thể thấy mối quan hệ giữa GNP và GDP như sau:

 • Nếu GDP > GNP: Nền kinh tế đất nước còn yếu.
 • Nếu GDP < GNP: Tiềm năng phát triển và sức mạnh kinh tế của đất nước tốt.

Tầm quan trọng của chỉ số GDP đối với nền kinh tế

GNP là một trong những chỉ tiêu quan trọng giúp chúng ta đánh giá quy mô và sự phát triển của nền kinh tế. như sau:

 • GNP được sử dụng như một chỉ số để đo lường sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
 • Chỉ số GNP thực tế giúp chúng ta hiểu được thu nhập, mức sống và sự phát triển của một quốc gia. Trong khi đó, GNP danh nghĩa giúp các nhà kinh tế hoạch định chính sách nâng cao thu nhập và mức sống trong nước.

Tóm lại là

Nếu bạn đã từng nghe qua các chỉ số này trên báo chí hay đọc các báo cáo về kinh tế, tài chính của doanh nghiệp thì chắc chắn bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu được GNP là gì, đồng thời hiểu được ý nghĩa của nó và phân biệt rõ ràng giữa GNP và GDP.

Chỉnh sửa dữ liệu: lamchutaichinh.vn

Rate this post

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *