Cập nhật Nhóm tiêu chuẩn của công ty khai thác Bitcoin Merkle với Bitmain để phát triển trung tâm dữ liệu 500 MW

Thông tin cập nhật Nhóm tiêu chuẩn của công ty khai thác Bitcoin Merkle với Bitmain để phát triển trung tâm dữ liệu 500 MW

Bitmain sẽ cung cấp kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật để phát triển các trung tâm dữ liệu, nơi sẽ độc quyền sở hữu thiết bị khai thác của Bitmain. Merkle sẽ là chủ sở hữu phần lớn của liên doanh, quản lý cả quá trình phát triển trung tâm dữ liệu cũng như các hoạt động, sau khi hoàn thành.

Rate this post