Cập nhật Ngân hàng Trung ương Ireland ‘Rất có khả năng’ cho phép các nhà đầu tư bán lẻ nắm giữ tiền điện tử

Thông tin cập nhật Ngân hàng Trung ương Ireland ‘Rất có khả năng’ cho phép các nhà đầu tư bán lẻ nắm giữ tiền điện tử

Quan điểm của ngân hàng trung ương áp dụng cho Cam kết đầu tư tập thể vào chứng khoán có thể chuyển nhượng (UCITS), các tổ chức đầu tư tập thể vào chứng khoán và được quy định bởi Liên minh Châu Âu. Nó cũng bao gồm các quỹ đầu tư thay thế, không được điều chỉnh bởi chỉ thị UCITS và bao gồm các quỹ đầu cơ, vốn cổ phần tư nhân và quỹ bất động sản, theo Ủy ban Châu Âu.

Rate this post